Obchodní právo

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského…

Více o autorovi

 

Mezi jedno z nejvýznamnějších odvětví práva soukromého patří Obchodní právo, jež upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů, vztahy mezi nimi vznikající ve spojitosti s podnikatelskou činností. Dále Obchodní právo upravuje vztahy mezi ne podnikatelskými subjekty v rámci obchodního vztahu popř., mezi podnikatelským subjektem a státem.

 

Systém obchodního práva se skládá z obecné části obsažené v první části Směnečné a šekové právo JUDr. Radim Chalupa Ph.D.obchodního zákoníku, a zvláštní části. Obecná část, jak jsme již zmínili, upravuje právní postavení podnikatelů, právní rámec jednání a účetnictví podnikatelů, obchodní firmy a jejich práva na označení a obchodní rejstřík. Zvláštní část obchodního zákoníku pak stanovuje pravidla pro právo obchodních společností, tzn., tzv. společenské právo, dále právo závazkové neboli obligační, právo hospodářské soutěže a nekalné soutěže (právo soutěžní), právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví, právo kapitálového trhu, rozhodování obchodních sporů a pak hlavně právo insolvenční a právo cenných papírů.

 

 

Listinná podoba cenných papírů v ČR

Cenné papíry v České republice na sebe berou podobu listinnou, tzn., že všechny cenné papíry mohou mít podobu listinnou (výjimky jsou stanoveny zvláštními právními předpisy – nikoliv paušálně upravený rozsah, ale taxativně pro některé emitenty).

 

Zaknihovaná podoba cenných papírů České republiky

Cenným papírem v zaknihované podobě je pouhý záznam v evidenci, z toho vyplývá, že zaknihovat lze pouze cenné papíry zastupitelné (akcie, poukázky na akcie, dluhopisy, kupóny, podílové listy, opční listy).

 

Základním dokumentem, který stanovuje formu cenných papírů v ČR, je Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, nicméně Obchodní zákoník má přednost před tímto zákonem.

 

 

Cenné papíry na doručitele (au porteur papír – na majitele dle obchodního zákoníku) jsou neomezená převoditelné (tzv. tradicí). Na řad (orderpapíry = na jméno podle obch. zák.)

 

Cenné papíry na řád se nemusí nijak odlišovat od cenných papírů na jméno (viz níže), také alespoň zprostředkovaně obsahují jméno 1. nabyvatele, rozhodující je tedy, co o jejich formě říká zákon; k převodu je třeba rubopis (tzv. indosament) + předání (tradice) + smlouva (avšak ta nemusí být písemná, takže v praxi postačuje indosament a tradice).

 

Na jméno (rektapapíry, au nom papíry)pro nějž je typické, že obsahují jméno 1. oprávněného ve svém textu a převádějí se písemnou smlouvou + předáním (tradicí).

 

 

obrany proti výkonu směnečného práva, zániku směnečného závazku, nesměnečných závazků spjatých se směnkouHledáte-li více informací k Směnečnému právu, můžete nahlédnout do publikace, kterou sepsal JUDr. Radim Chalupa Ph.D., jež se podrobně zaobírá směnečným práve. Komentovaný výklad problematiky tohoto právního odvětví.