Směnečné právo

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského…

Více o autorovi

S pojmem směnka se stále častěji setkávají kromě osob, které se věnují podnikání také běžní občané. Ale pozor její nesprávné vyplnění může způsobit její neplatnost. Směnka je písemný doklad o budoucí finanční transakci, proto je nutné dbát na její správné vyplnění, aby při jejím vymáhání nedošlo k potížím. Jak má směnka správně vypadat sice není nikde přesně uvedeno, ale zákon určuje, jaké údaje musí obsahovat. Konkrétní podoba směnky není předepsána, zákonem jsou pouze stanoveny náležitosti, které musí směnka obsahovat, aby byla platná. Směnka musí mít písemnou formu, může být celá napsána rukou, na PC a vytištěna nebo třeba vyplněna na předtištěném formuláři. V každém případě však musí být vlastnoručně podepsána osobou, která směnku vystavuje, tedy výstavcem směnky a osobou, která se ke směnce zavazuje a její přijetí akceptuje. Dalšími podstatnými náležitostmi je výše sumy, která má být uhrazena, jméno toho, kdo bude směnku platit, tedy směnečníka, dále datum splatnosti, místo kde dojde ke splacení finančního závazku a samozřejmě datum a místo, kde byla směnka vystavena. Směnka může být vystavena na jakémkoliv místě, rozhodující a důležitý je její obsah. K zaplacení směnky dochází v určeném dnu splatnosti nebo do dvou následujících pracovních dnů, přičemž částečné plnění směnky nelze odmítnout. Pokud k tomuto případu dojde, je třeba na směnce uvést datum a jaká částka byla již uhrazena. K tomu má ovšem právo pouze majitel směnky, tedy ten, kdo je momentálně jejím držitelem. Tato změna při splácení dluhu se ale nemůže týkat osob, které byly na směnce podepsány dříve, než se tato změna uskutečnila, protože zde platí zásada, že ten kdo je podepsán, je vázán k textu směnku v okamžiku jejího podpisu.

Směnka je tedy závazkem nesporným, protože věřiteli stačí předložit platnou směnku, jiný důkaz předkládat nemusí. Tento cenný papír je i papírem výplatním nebo výkupným, to znamená, že dlužník má po zaplacení směnečné částky nárok na vrácení směnky.

Směnky jsou pojmy obsažené ve směnečném právu a rozdělují se do různých kategorií a to zejména podle subjektů, které se účastní směnečných vztahů. Mezi zmíněné pojmy patří například aval, indosant, remitent, směnečník, trasant či výstavce směnky. Pro směnku jsou stanoveny rovněž i pojmy, podle kterých se určuje, co je možné se směnkou provádět. Jde například o akcept směnky, protest směnky nebo směnečný postih.

Nejjednodušší formou pro toho, kdo půjčuje peníze, je výhodné vystavení směnky vlastní. Je možné ji sepsat ihned při vzniku pohledávky, to znamená při poskytování peněz, protože později může být obtížné dlužníka k podpisu směnky přimět. Jinou možností je sepsání směnky cizí, která se využívá rovněž v závazkových vztazích. U směnky cizí existují tři subjekty a to ten kdo směnku vystavuje tedy výstavce, dále je to remitent a směnečník. Směnka cizí je vlastně založena na příkazu výstavce směnečníkovi, který finanční obnos zaplatí remitentovi.  Odlišnost obou směnek spočívá v podstatě v tom, že směnka cizí obsahuje příkaz zaplatit a směnka vlastní obsahuje slib zaplatit. Další náležitosti jsou buď shodné nebo velmi podobné. U obou druhů směnek nikdy nesmí chybět podpis výstavce.

Směnka může obsahovat i protestační doložku a v případě nezaplacení směnky nemusí směnečný věřitel učinit protest, neboť na směnce je tato doložka vyznačena a uvedena jako ,,bez protestu“. Pokud je listina v pořádku, v případě nezaplacení dlužné částky soud vydá na návrh žalobce směnečný platební rozkaz, kde je žalovanému uloženo požadovanou částku a náklady řízení uhradit do tří dnů od doručení rozkazu do vlastních rukou a nebo má žalovaný možnost podat námitku. Jestliže včas žalovaný námitku nepodá, směnečný platební rozkaz má účinek pravomocného rozsudku. Tento výkon pak lze provést například exekucí.

Směnka může být prodána jako každý jiný obchodovatelný cenný papír. V tomto případě je směnečný nárok převeden na jinou osobu, což je třeba uvést na rubu směnky. Naopak dlužník se svého závazku, který pro něj ze směnky vyplývá, nemůže zprostit i za předpokladu, že by s tím majitel směnky souhlasil. V případě, že by majitel směnky proti takovéto změně neprotestoval a souhlasil by s ní,  musí být nový směnečný vztah nahrazen novou směnkou znějící na nového dlužníka a původní směnka musí být zrušena.