Přehled nejdůležitějších změn v právní úpravě bytových družstev

JUDr. Vlasta Skálová, advokátní kancelář

Autor: JUDr. Vlasta Skálová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Vlasty Skálové poskytuje poradenství i komplexní právní servis v oblasti rodinného, civilního, obchodního a pracovního práva…

Více o autorovi

Přehled nejdůležitějších změn v právní úpravě bytových družstev po rekodifikaci soukromého práva

V rámci rekodifikace soukromého práva došlo k 1. 1. 2014 ke zrušení obchodního zákoníku. Nová právní úprava bytových družstev je obsažena s účinností od 1. 1. 2014 v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a to v §§ 727 -757 ZOK – jde o speciální ustanovení týkající se bytových družstev, pokud konkrétní problematika není upravena zde, použijí se obecná ustanovení o družstev obsažená v §§ 552-726 ZOK. Družstvo, včetně bytového družstva, je podřazeno společně se všemi formami obchodních společností pod nový pojem „obchodní korporace.

1. Stanovy a ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně (§ 777 ZOK)

 • bytová družstva jsou do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, tj. do 30. 6. 2014 dle § 777 ZOK povinna:
  1. přizpůsobit stanovy družstva právní úpravě ZOK a doručit je do sbírky listin (§ 777 odst. 1 a 2 ve spojení s § 3 odst. 3 ZOK) 
  2. přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a odměně právní úpravě ZOK (§ 777 odst. 3 ZOK)

2. Počet členů v družstvu (§ 552 odst. 2 ZOK)

 • nově se stanoví, že družstvo musí mít minimálně 3 členy, bez ohledu na to, zda jde o fyzické či právnické osoby

3Zapisovaný základní kapitál a nedělitelný fond

 • nově právní úprava pojem zapisovaný základní kapitál a nedělitelný fond u družstva nezná

4. Informační deska (§ 562 ZOK)

 • družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku, která musí být přístupná všem členům každý pracovní den v běžnou pracovní dobu

5. Omezení hospodaření bytového družstva (§ 750 ZOK)

 • zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva

6. Seznam členů (§ 580 ZOK)

 • družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují tyto údaje:

          a)     jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,

          b)     den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a

          c)     výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu

7. Převod družstevního podílu v bytovém družstvu (§ 736 ZOK)

 • převodem družstevního bytu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem – dosavadní právní úprava toto neobsahoval a judikatura soudů dokonce vyvodila opak
 • převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny (§ 601 ZOK)

8. Přechod družstevního podílu (§ 737, § 603 ZOK)

 • na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených
 • družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví

9. Spoluvlastnictví družstevního podílu (§ 597 ZOK)

 • družstevní podíl může být nově ve spoluvlastnictví i jiných osob než manželů, stanovy však toto mohou vyloučit
 • v případě spoluvlastnictví družstevního podílu vzniká společné členství spoluvlastníků

10. Vyloučení člena družstva (§ 734, § 615 ZOK)

 • člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva:

          a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo

          b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází

 • rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha, o udělení výstrahy rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami

11. Zastoupení na členské schůzi (§ 635 ZOK)

 • zastoupení na členské schůzi je možné, plná moc musí být písemná a musí být v ní určeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzí
 • jedna osoba může zastupovat maximálně 1/3 všech členů družstva, jinak platí, že takový zmocněnec nemá platně udělenou plnou moc

12. Svolání členské schůze (§ 636 a násl. ZOK)

 • nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní svolavatel pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů, uveřejněním se pozvánka se považuje pozvánka za doručenou, na internetových stránkách musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze (pro bytová družstva je zákonem stanovena mít zřízené internetové schránky!!)
 • pozvánka obsahuje alespoň:

   

  a)     firmu a sídlo družstva,

  b)     místo a dobu zahájení členské schůze,

  c)     označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,

  d)     program členské schůze,

  e)     místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce

 • představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však 1 x za každé účetní období

13. Schopnost členské schůze se usnášet (§ 644 ZOK)

 • členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna (nadpoloviční) většina všech členů (počítaná podle osob) majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů
 • rozhoduje-li členská schůze o:

          a) schválení poskytnutí finanční asistence,

          b) uhrazovací povinnosti,

          c) zrušení družstva s likvidací,

          d) přeměně družstva,

          e) vydání dluhopisů

          je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň 2/3 přítomných členů

14. Rozhodování per rollam (§ 652 a násl. ZOK)

 • jde o rozhodování mimo zasedání členské schůze, tento způsob rozhodování musí připouštět stanovy družstva
 • nelze použít při rozhodování delegátů
 • družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, které obsahuje:

          a)     text navrhovaného rozhodnutí a jeho odvodnění,

          b)    lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

          c)     podklady potřebné pro jeho přijetí a

          d)    další údaje, určí tak stanovy

 • nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí

15. Zákaz konkurence člena představenstva (§ 710 ZOK)

 • člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného
 • člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, SVJ nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva
 • člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo
 • stanovy nebo usnesení členské schůze mohou určit další omezení

16. Kontrolní komise (§ 715 a násl., § 726 ZOK)

 • v družstvu, které má méně než 50 členů, se kontrolní komise nezřizuje, stanovy však mohou určit, že i v malém družstvu se kontrolní komise zřizuje (bez ohledu na to, zda je statutárním orgánem předseda družstva nebo představenstvo)
 • družstva nad 50 členů musí mít kontrolní komisi
 • není-li kontrolní komise zřízena nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonává její působnost členská schůze, každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise

17. Stanovy mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu (§ 735 ZOK)

 • stanovy mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu 
 • stanovy nemohou vyloučit platně členství fyzické osoby, pokud by tím došlo k diskriminaci její osoby ( směrnice EU a Listina základních práv a svobod)

18. Společné členství manželů (739 ZOK)

 • společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů a zaniká vypořádáním společného jmění manželů – to znamená, že pokud jeden z manželů za trvání manželství zdědí či dostane darem členský podíl v družstvu, stává se samostatným členem družstva
 • rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů, každý z manželů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů

19. Nájem družstevního bytu (§ 741 a násl. ZOK)

 • není-li v ZOK stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru
 • ZOK obsahuje základní právní úpravu nájmu družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru

20. Vypořádací podíl (§ 748 ZOK)

 • stanovy nesmí určit vypořádací podíl nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu
 • neurčují-li stanovy způsob výpočtu vypořádacího podílu, je vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu

21. Zastavení družstevních domů nebo bytů a družstevního podílu (§ 32 odst. 3, § 752 ZOK)

 • nově může člen družstva zastavit družstevní podíl, u bytového družstva lze zastavení družstevního podílu stanovami podmínit nebo vyloučit
 • bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň 2/3 členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů a současně o zastavení družstevních domů nebo bytů musí rozhodnout členská schůze

Toto je přehled těch nejdůležitějších změn platných od 1. 1. 2014. Je samozřejmé, že každé družstvo musí mít stanovy takové, aby vyhovovaly tomuto konkrétnímu družstvu – u bytových družstev se bude specifická úprava odvíjet od počtu členů družstva (předseda družstva x představenstvo, členská schůze x shromáždění delegátů, počet fondů a způsob hospodaření s fondy atd.). Výše uvedené je tedy návodem sloužící výhradně pro základní orientaci.

 

Autor: Mgr. Jana Havlíčková, advokátní koncipientka

www.akskalova.cz