Postavení Šeku v zákonech České republiky

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského…

Více o autorovi

 

Zákon směnečný a šekový, který byl zapsán do sbírky zákonů 20. prosince 1950, nabyl účinnosti 1. lednem následujícího roku. Stejně jako veliké množství zákonů, jež upravují pravidla směnek a šeků po celém světě, vychází z Ženevských úmluv z roku 1930 - 1931, které vyústily ve čtyři konvence - Úmluva o jednotném směnečném zákoně, Úmluva o jednotném šekovém zákoně, Úmluva o kolici směnečných zákonů, Úmluva o směnečných poplatcích, i Česká právní norma pro tuto problematiku práva.

 

Česká právní norma č. 191/1950 Sb. se sestavuje ze tří článků, kdy se první zabývá směnkou, druhý se zabývá šekem a třetí upravuje ustanovení společná pro šek a pro směnku. Cestovní šek, možná z důvodu nemožnosti cestovat, upravuje zákon č. 513 z roku 1991. Z toho plyne skutečnost, že cestovní šek není šekem podle zákona směnečného a šekového.

 

Účastníky šekových vztahů bývají většinou dva typy osob. První typ zastávají ti, jejichž podpis se nachází pod šekem - ti jsou obvykle osobami šekově zavázanými. Druhým typem jsou osoby, které jsou na šeku uvedené, jim však nevzniká šekově právní povinnost nebo právo, pouze na ně mohou přejít jistá oprávnění. Účastníky šekových vztahů jsou v zákoně výstavce šeku, remitent, šekovník, nepřímý dlužník, majitel, domiciliát, indosant, avalista, avalát, předchůdci popř. následníci.

  

 

Výstavce šeku je osoba, která šek vystavila a zároveň se na něj podepisuje. Šek se cenným papírem stave ve chvíli, kdy se dostane do oběhu - ve chvíli kdy je emitován. Výstavce se stává emitentem tohoto šeku - vzniká tak povinnost, kterou nelze nikterak obejít, neboť emitent je dlužníkem postižním. 

 

 

 

Zkušený právník šekového a směnečného práva s kvalitními referencemi. Své právní služby ve spojitosti nejen s šeky a směnkami poskytuje JUDr. Radim Chalupa,Ph.D. na území Jihomoravského kraje - přesněji na Blansku své právní služby.

 

Vzorový šek-co je to šek, jak funguje šek