Směnečné právo - směnka

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského…

Více o autorovi

Doporučujeme spolupráci s JUDr. Radim Chalupa Ph.D. se zaměřením na směnečné právo, šekové právo a obchodní právo.

 

 

JUDr. Radim Chalupa, směnečné právo,

 

Toto odvětví Občanského práva resp. Občanského práva hmotného, jež je někdy přezdíváno díky své tradici "královskou disciplínou" tohoto právního odvětví. Směnečné právo se primárně zabývá cennými papíry. Právním rámcem tohoto právního odvětví je Zákon směnečný a šekový – Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

 

Co je Směnka?

Směnka je úvěrový cenný papír, z něhož plyne závazek dávající majiteli svému právo nesporné požadovat v určitou dobu určitou částku – závazek. Směnka může být platebním prostředkem, i nástrojem k zajištění závazku. Nespornou výhodou směnky je skutečnost, že směnka je pro majitele dostatečným důkazem nároku vůči dlužníkovi už jen prokázáním skutečného vlastnictví směnky. Vymáhání závazku je tudíž mnohem snazší. Problematika směnek je velmi složitou záležitostí, kterou bychom měli vždy v první řadě řešit s advokátem, který má zkušenosti v tomto oboru.

  

Směnečné právo jako odvětví Občanského práva hmotného

Tak jako většina složitějších zákonů, i tento zákon má své vlastní pojmy, které jinde nenajdete, a nejsou zprvu tak zřejmé. Jak jsme již výše naznačili, směnka může mít různé podoby a mnoho přívlastků, jež z nich činí závazky.

  

Zvláštním případem směnky, které obsahuje pouze část údajů je absenční vistasměnka – § 2 Zákona č. 191/1950 Sb. – tento druh směnky neobsahuje datum splatnosti, což vnáší do výkladu nevyvratitelnou zákonnou domněnku, že tato směnka bude splatná někdy v budoucnu  na viděnou – vistasměnka.

  

Dojde-li k datu splatnosti a uhrazení dluhu ze směnky se stává akceptovaná směnka – § 21 Zákona č. 191/1950 Sb. – jak již z názvu vyplývá, slouží toto spojení k deklaraci skutečnosti, že směnka byla akceptována, tedy že se někdo zavázal k uhrazení směnky v budoucnosti. K deklaraci této skutečnosti postačuje podpis nebo prohlášení: přijato či akceptuji.

  

Velikým rizikem pro dlužníka je aretovaná směnka – § 68 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka, která je opatřena zastavovacím (aretačním) prohlášením, může obsahovat další doložky.

  

Pokud přistupuje k dlužníkovi rukojmí, jedná se o avalovaná směnka – § 30 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka s přijatým rukojemstvím za kteréhokoliv směnečného dlužníka. Tento stav jest deklarován slovy: jako rukojmí či per aval. Postačuje také podpis rukojmího na lícní straně směnky.

  

Velmi oblíbenou formou je Blankosměnka – § 10 Zákona č. 191/1950 Sb. – můžeme také slýchat název biancosměnka či biankosměnka nebo neúplná směnka – jest směnkou neúplnou, jež je připravena pro doplnění budoucí. Dnem doplnění se stává soudně vymahatelnou.

  

Cizí směnka – § 1 – § 73 Zákona č. 191/1950 Sb. – typ směnky, který předpokládá tři subjekty: výstavce, remitenta a směněčníka. Tato směnka jest příkazem výstavce směnky směněčníkovi k zaplacení směnky. Povinnost zaplatit za směnku vzniká tehdy, pokud dojde k akceptaci.

  

Časová směnka – § 2 Zákona č. 191/1950 Sb. – vistasměnka lhůtní

Chcete-li upravit splatnost na základě data, od kdy, použijete Datosměnka – § 33 Zákona č. 191/1950 Sb. – tento druh směnky, jež je splatný určitý čas od vystavení. Tato skutečnost bývá uvedena slovy: za měsíc od data vystavení zaplaťte.

  

Druh směnky často využívaný bankou je Depozitní směnka –tato směnka bývá vydávána proti vložení finančních prostředků do banky (tímto způsobem lze obcházet povinnost tvořit povinné rezervy)

  

Další typická směnka pro banky Domicilovaná směnka – § 4 a § 27 Zákona č. 191/1950 Sb. – deklarovaná tradiční doložkou: splatná u, tzn. směnka splatná u třetí osoby.

  

Eskalovaná směnka je taková směnka, kterou před dovršením splatnosti odkoupil zpravidla peněžní ústav po srážce úroku.

  

Finanční směnka – jejíž příčinná pohledávka vznikla na základě poskytnutí finančních prostředků

  

Velice elegantním způsobem pro poskytnutí prostředků je použití Fixní směnka – § 33 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka mající stanovený pevný den splatnosti, přesné datum, téže bývá označována denní směnkou

  

Indosovaná směnka – § 11 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka, jež byla nabyta novým majitelem pomocí indosamentu – rubopisu

  

Koakceptovatelná směnka – § 11 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka, k jejímuž uhrazení se zavázalo více příjemců – akceptantů. 

  

Kvitovaná směnka – § 38 Zákona č. 191/1950 Sb. – zaplacená směnka, na níž je tato skutečnost vyznačena.

  

Směnka s de facto otevřeným datem splatnosti jemimo jiné Lhůtní vistasměnka – § 33 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka splatná po určité období od předložení dlužníkovi.

  

Stane-li se z vaší směnky Makulovaná směnka – § 11 Zákona č. 191/1950 Sb. – poškozená, znehodnocená směnka, pravděpodobně své prostředky nikdy více neuvidíte.

  

Násobná směnka – § 64 Zákona č. 191/1950 Sb. – směnka vydaná ve více stejnopisech

  

Návratní směnka - ritrata - představuje směnku, kterou může být zaplacena směnka oprávněně požadovaná na nepřímém dlužníkovi. Vždy má formu vistasměnky.

  

Neúplná směnka – blankosměnka

Při nedodržení podmínek se ze směnky může stát Směnka nuzná – směnka v nouzi je taková směnka, jejíž zaplacení je zpochybněno, tzn., směnka nebyla při splatnosti zaplacena, či nebyla přijata, atd.

  

ordre směnka – směnka, která je převoditelná rubopisem (indosamentem). Je to každá směnka, která není opatřena doložkou "nikoli na řad", případně jinou doložkou téhož významu.

  

Deklarace čistého průběhu může nabrat podoby Plané směnky – Planá – směnka je směnkou, která postrádá právní důvod svého vzniku, tedy causu. Tato funkce směnky znamená, že namísto peněžních prostředků poskytnutých dlužníkem věřiteli po splnění smlouvy věřitelem, vystaví dlužník směnku, kterou věřitel od dlužníka převezme.

  

platební směnka  je vystavena, aby byla skutečně zaplacena při své splatnosti. Naproti tomu směnka zajišťovací má být zaplacena pouze, pokud nebude splněna zajištěná pohledávka. Platební směnky dále dělíme na směnky pro soluto a pro solvendo.

 

Některé směnky se nazývají odlišně, ač se může jednat o stejné dokumenty viz. Precizní směnka – fixní směnka

  

primasměnka, sekundasměnka, tertiasměnka – označení číslování jednotlivých stejnopisů směnky. V úvahu to přichází pouze u směnky cizí. 

   

Pokud směnku nesplatíte a bude Váš věřitel ochotný a hodný, může použít Prolongovaná směnka – směnka, jejíž datum, kdy měla být splacena, bylo přesunuto na datum nově stanovené.

   

Ochranou věřitele by měla být Rektasměnka – neindosovatelná. Směnka, u níž byla doložkou "nikoli na řad" či jinou doložkou stejného významu vyloučena převoditelnost indosamentem. 

Uhrazení směnky nemusí být vždy vyžadováno, může se jednat o Rimesu – též rimessa, směnka, která nebyla proplacena, ale oprávněný ji místo toho použil k započtení vzájemné pohledávky vůči svému směnečnému věřiteli. 

  

Selská směnka – hanlivé, hovorové označení směnky pro svoji podobnost s dlužným úpisem prostým. 

  

Solasměnka – směnka vyhotovená jako jediná, nemožnost vystavovat duplikát, tato skutečnost lze provést pouze u směnek cizích.

   

Dnes již neplatná Splátková směnka – směnka, která obsahuje několika násobné termíny splatnosti s konkrétními částkami k daným termínům. Její platnost zanikla z důvodu nepřípustnosti způsobu stanovení termínů splatnosti.

  

Může se Vám stát, že směnka bude prohlášena za Umořenou směnku – směnka, která byla prohlášena usnesením soudu za umořenou. Nabytím právní moci se stává samo toto usnesení nositelem směnečných práv.

  

Zajišťovací směnka – též krycí, kauční či depotní. Směnka sloužící k zajištění splnění určitého příčinného (kauzálního) závazku. Má být zaplacena pouze v případě, že není splněn zajištěný závazek. 

 

Nechcete-li jako protihodnotu peníze, poslouží Vámzbožová směnka – směnka, u níž byla protihodnota směnečné sumy poskytnuta ve zboží, na směnce samotné může být tato skutečnost vyznačena

 

Údaje, jež musí dle zákona obsahovat směnka

 • Označení listiny jako „směnka“ 
 • nestačí jen v nadpisu, ale musí být uvedeno v textu listiny.
 • Bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou ve směnce. 
 • Zaplacení směnky nemůže být podmíněno splněním jakékoliv podmínky (např. neprovedení platby, poskytnutí služby atd.).
 • Jméno toho, kdo má platit
 • u směnky vlastní je to výstavce, u cizí směnky směnečník.
 • Splatnost směnky jedním z možných způsobů:
 1. tzv. na viděnou – směnka je splatná při předložení
 2. na určitý čas po viděné – směnka je splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky
 3. na určitý čas po datu vystavení směnky – směnka je splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky
 4. na určitý den – směnka je splatná v den uvedený na směnce.
 • Místo, kde má být placeno. Není-li místo uvedeno, směnka je platná, ale místem placení je ze zákona uvedené sídlo nebo bydliště směnečníka.
 •   
 • Datum a místo vystavení směnky.
 • Vlastnoruční podpis výstavce pod textem listiny.

 

 

 

Zde vidíme nepřeberné množství druhů směnek, a to není zdaleka vše. Problém jak věřitele, tak dlužníka tkví v tom, že nesprávně vytvořená směnka dokáže napáchat veliké škody. Pokud se rozhodnete podepsat směnku, uvědomte si, že v českém právu je směnka velice dobře vymahatelná. Tento závazek Vás tak v případě nedodržení podmínek může během několika hodin stát střechu nad hlavou. Pokud se chystáte půjčovat peníze oproti směnce, uvědomte si, že každá chyba, která ve směnce bude, může učinit tento cenný papír neplatným. V tu chvíli můžete nenávratně přijít o své peníze, což jistě nikdo z nás nechce.

Dalším faktem, který bychom si měli uvědomit, je ten, že pokud půjčujeme obnos X a dlužník je povinen uhradit sumu X + úroky, poplatek, atd., je potom tento zisk předmětem daně dle platného zákona o daních z příjmu fyzických osob i právnických osob. Půjčíte-li tedy peníze, ač za malý poplatek, malý úrok, může se stát, že budete nuceni kvůli této jediné položce z nezávislé činnosti vypracovat a podat daňové přiznání. 

 

 

 

 

Pokud sháníte profesionální služby v oblasti směnečného práva, nevíte si rady se směnkou, či si chcete půjčit peníze na směnku obraťte se na http://judr-radim-chalupa-ph-d-smenka.katalog-pravniku.cz/ Právník zabývající se směnečným právem, jež zná směnky po všech stránkách včetněch všech rizik z pohledu dlužníka i věřitele. To je JUDr. Radim Chalupa Ph.D..