DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Z PRÁVNÍHO POHLEDU

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský, advokát

Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Majovský, advokát

Advokátní kancelář Ostrava    Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jaroslav Majovský svým klientům poskytuje individuální a komplexní právní poradenství,…

Více o autorovi

     Naše právní kancelář nabízí komplexní služby ve všech odvětvích práva duševního vlastnictví. Zastoupíme Vás v soudních sporech, provedeme vypracování posudků a právních analýz na vytvořené dílo. Na každý výtvor, pokud je vyznačen určitými znaky, se vztahuje speciální právo, které tento výtvor kvalifikuje jako předmět některého z práv duševního vlastnictví. Bez účinné ochrany těchto práv není možné zabránit jejich zneužití. Může tím dojít k velkým škodám, ať již se jedná o ušlý zisk, nebo poškození dobrého jména či jiné škody jako je  právo  k autorským dílům a souvisejícím hmotným statkům. Mohou to ale být i práva průmyslová, tedy práva k vynálezům, ochranným známkám a podobně. Pojem duševního vlastnictví zahrnuje rovněž práva na ochranu proti nekalé soutěži a ostatní práva v oblasti vědecké, literární a umělecké. Při ochraně těchto práv uplatňujeme princip teritoriality právní ochrany, to znamená, že práva, která vyplývají z duševního vlastnictví lze uplatnit pouze na území státu, kde byla ochrana přiznána a kde byl udělen patent nebo ochranná známka. Porušování práv duševního vlastnictví může mít společenské i ekonomické dopady, může dojít k narušení hospodářské soutěže a ke znevýhodnění a poškození organizací, které vynaložily velké úsilí a finanční prostředky na vývoj a výzkum. Kromě těchto organizací je poškozen i stát. Škody, které státu vzniknou, jsou sice nepřímé, jsou brány spíše v obecné rovině jako důsledek dopadů a vlivů poškozených obchodních společností a spotřebitelů. Společnosti, které jsou  těmito praktikami poškozovány nevytvářejí takové zisky, kterými by disponovaly, kdyby nebyly omezovány klamavými obchodními praktikami. Výsledkem toho všeho jsou pak nižší zisky, tudíž i nižší odvody daní z příjmu do státní pokladny, ale i snižování počtu pracovníků v poškozených společnostech, což má jistě dopad i na pracovní trh.

Právní rámec :

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky, kde jsou stanovena základní pravidla ochrany duševního vlastnictví.  Z právního pohledu lze duševní vlastnictví ochránit soukromoprávním způsobem, kdy držitelé práv se prostřednictvím naší právní kanceláře mohou bránit u soudu proti jednotlivci nebo i společnosti, která neoprávněně zasahuje do výkonu jejich práv. Při zkoumání porušování práv duševního vlastnictví je nutné brát na zřetel relevantní faktory a to :

  1. Zda se jedná o úmyslné poškozování cizích práv, nebo zda porušovatel o právu jiného neví.
  2. Zda je porušování práva dílem jednotlivce  nebo  organizované skupiny.

Konkrétní postup je pak prováděn v závislosti na těchto faktorech, kdy je zřejmé, že nejnebezpečnější formou porušování práv duševního vlastnictví je organizovaný zločin. Pokud se náš klient rozhodne pro soudní řízení, je potřeba zvážit jak je porušování závažné nebo zda je možné věc vyřešit vyjednáváním a sporu tak předejít. V každém případě   klademe důraz na určení priorit ze strany našeho klienta. Jako neméně důležitou bereme skutečnost, jak probíhá komunikace s druhou stranou, jaké jsou představy klienta o výsledku tohoto sporu, zda bude spokojen s tím, že k porušování jeho práv již nadále nebude docházet, nebo zda bude klást důraz na finanční kompenzaci způsobené újmy. Podle představ klienta stanovíme realistické cíle o  jejichž dosažení budeme usilovat. Důležitá je včasnost podání žaloby, která může mít i určitý dopad na výsledek soudního sporu na vlastní právo duševního vlastnictví. Zanedbání vymáhání práv vůči porušovatelům může způsobit oslabení nebo někdy i zánik společnosti. Rovněž soud bude více nakloněn tomu, kdo si svá práva hlídá a včas reaguje na jejich porušení, než tomu, kdo po několika letech pasivity reaguje na porušení a podává žalobu na finanční odškodnění. Pasivita v prosazování práv může být i povzbuzením pro další potencionální porušovatele.

Naše právní kancelář řádným způsobem ochrání Vaše práva! Efektivní ochranou Vašeho duševního vlastnictví přispějeme k dosažení Vašeho vyššího zisku!