Trestní právo, pracovní právo, školské právo

JUDr. Jan Havel

Autor: JUDr. Jan Havel

Advokátní kancelář JUDr. Jana Havla, sídlící v Kralupech nad Vltavou, poskytuje komplexní právní služby nejen pro klienty ze Středočeského kraje.…

Více o autorovi

Advokátní kancelář JUDr. Jan Havel poskytuje služby v oblasti pracovního, školského a trestního práva. Provádí obhajoby na základě plné moci i ex offo ve věcech trestních a to již od samotného počátku trestního řízení až po jeho ukončení. Při výkonu činnosti kancelář jedná čestně a svědomitě a využívá důsledně všech zákonných prostředků a v jejich rámci uplatňuje v zájmu klienta vše, co je pro něj prospěšné, neboť kancelář je zde hlavně kvůli ochraně klienta. Podle uvážení využívá všech legálních prostředků, tak, aby zajistila co možná nejlepší výsledek pro svého klienta.

Advokátní kancelář důsledně dodržuje zákon o mlčenlivosti a o všech skutečnostech, které jsou nám známy a o nichž jsme se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Trestní právo

Zajistíme obhajobu ve všech fázích trestního řízení, protože každý občan má právo na obhajobu, každý se může domáhat svého práva způsobem, který stanoví zákon, u nezávislého a nestranného soudu, popřípadě i jiného orgánu. Své klienty zastupujeme v přípravném řízení a na základě vyrozumění o provedených úkonech a rozhodnutí, zda bude podána obžaloba či nikoliv, stanovíme další postup. Přípravné řízení je prvním stádiem trestního řízení a má zabránit tomu, aby byli před soud jako obžalovaní stavěni ti obvinění, u nichž není dostatečné podezření, že spáchali trestný čin. Pokud náš klient má být obviněný a podroben výslechu, zajistíme, aby výslech byl prováděn v přítomnosti advokáta. Samozřejmostí je, že našeho klienta budeme obhajovat při řízení před soudem od podání obžaloby do nařízení hlavního líčení. Důležitou činností prováděnou v hlavním líčení, je především provádění dokazování za účelem objasnění zjištěných skutečností. V průběhu řízení provedeme všechny úkony, které budou působit ve prospěch našeho klienta.

Advokátní kancelář nabízí klientům zastupování i v dalších oblastech trestního práva. Nabízíme poradenství v případě smluvních ujednání spojené se spornou agendou, která se může týkat porušování práv. Provedeme předběžná opatření, podání žaloby a další úkony spojené s právními případy.

Školské právo

Nabízíme právní porady týkající se školského zákona, zejména v případech rozhodování o právech a povinnostech v oblasti vzdělávání v soukromých i církevních školách, při rozhodování, která se týkají správního řádu, rozhodování ředitele školy a v dalších aspektech, které jsou součástí školského zákona a č. 109/2002 ve znění pozdějších předpisů.

Zpracujeme potřebné dokumenty, pro případy, že se jedná o problémové momenty rozhodování ve správním řízení, které budou sloužit jako podklad pro rozhodování ředitele základní školy při zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu a zmítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku, nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky, žádost k přijetí k základnímu vzdělávání, přestup žáka na jinou školu, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, zamítnutí žádosti o povolení pokračovat v základním vzdělávání, podklady pro podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, nebo povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka.

Stejně tak poradíme nebo zpracujeme potřebnou dokumentaci pro rozhodování ředitele střední a vyšší odborné školy, kdy se jedná o zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu, zamítnutí žádosti o přeřazení do vyššího ročníku, k převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy, k přijetí ke vzdělání na střední a vyšší odbornou školu a konzervatoř, nebo zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělání a opakování ročníku, dále podklady pro podmíněné vyloučení a vyloučení žáka  ze školy nebo školského zařízení či zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání.

Pracovní právo

Ve všech oblastech pracovního trhu vznikají pracovně právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které jsou upraveny zvláštními předpisy, které jsou obě strany povinny dodržovat. V případě, že dojde k porušení na kterékoliv straně, naše kancelář nabízí jak odbornou radu tak případné zastoupení při soudním líčení. Kvalitně provedeme právní rozbory týkající se pracovněprávních vztahů. K rozporům může docházet v případě nedodržení pracovních podmínek, kdy zaměstnancům nebyly umožněny podmínky pro bezpečný výkon jejich práce a dojde k pracovnímu úrazu, nebo když zaměstnanec nesplní svůj závazek vůči svému zaměstnavateli, který mu poskytl možnost pohloubení či zvýšení kvalifikace, jednat se může i o přeřazení na jinou práci, která neodpovídá zákoníku práce nebo je v rozporu s pracovní smlouvou. Vyjímkou není ani nedorozumění mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při skončení pracovního poměru, kdy pracovní poměr je ukončen okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen tento úkon provést písemně, musí v něm vymezit důvod tak, ab, nebyl zaměnitelný s jiným a ani jej nemůže dodatečně měnit a musí jej doručit zaměstnanci ve stanovené době. Mnohdy zaměstnavatel nerespektuje zákon, kdy svému zaměstnanci nesmí dát výpověď z pracovního poměru.

Právního poradenství naší advokátní kanceláře mohou využít i ti, kteří byli neprávem odvoláni z pracovního místa vedoucího zaměstnance, jejichž pracovní poměr byl uzavřen jmenováním a jeho odvolání neprovedl statutární orgán a nebylo provedeno písemně.

Svoje služby nabízíme zaměstnancům i brigádníkům, které zaměstnávají nebo zaměstnávaly personální agentury.

V naší praxi se nezřídka setkáváme s problémem, kdy jde o odpovědnost zaměstnance za škodu, kterou způsobil ať již bez svého zavinění nebo s úmyslem. V případě, že nebyla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách nebo dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, vyřeší tento problém naše kancelář.

Využít našich služeb můžete i při sepisování manažerských i pracovních smluv, dohod konaných mimo pracovní poměr, dohod o zvyšování kvalifikace apod. Právní pomoc poskytujeme zaměstnancům, zaměstnavatelům i odborovým orgánům. Vyřešíme spory při sjednávání kolektivních smluv, nebo při konfliktních situacích a při již probíhajících pracovních sporech.

V poskytování poradenství i zastupování našich klientů máme dlouholeté zkušenosti, které jsou výsledkem každodenní právní pomoci, kterou poskytujeme v případech, které nastávají nejen při běžných denních pracovněprávních vztazích, ale i při  mimořádných situací, v rovině zaměstnanec – zaměstnavatel.

Advokátní kancelář Judr. Jana Havla se řídí  Etickým  kodexem advokátů, jehož základními principy jsou : nezávislost, důvěra a osobní bezúhonnost, povinnost mlčenlivosti a dodržování pravidel advokátní komory. Zájem o klienta je naším prvořadým cílem a vždy jednáme v jeho zájmu a chráníme a prosazujeme jeho práva.

Advokátní kancelář odmítne poskytnout právní služby v případě, že v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní službu jiné osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, nebo v případě, že by informace, kterou má o jiném klientovi nebo bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit, ale i v případě kdy se projednání věci zúčastnila osoba advokátovi blízká.

Advokátní kancelář může vypovědět již uzavřenou smlouvu, dojde-li k narušení důvěry mezi advokátní kanceláří a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Smlouva může být předčasně ukončena i v případě, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb.